lt:Loading...

Taisyklės ir nuostatai

PARDAVIMO INTERNETU TAISYKLĖS

TAISYKLĖSE NAUDOJAMI TERMINAI

1.1 Uždaroji akcinė bendrovė „Lumina Park LT“, įmonės kodas 305610003, Vilnius, Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, NTR objekto kodas: 4400-1839-513.

1.2 Asmens duomenų valdytojas yra LUMINA Sp. z o.o., kurios pagrindinė buveinė yra Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Błękitna 3, el. pašto adresas: ado@luminapark.pl.

1.3 LUMINA Sp. z.o.o. yra Lietuvoje veikiančios įmonės „Lumina Park LT“ UAB steigėja ir akcininkė.

1.4 „Lumina Park LT“ UAB (toliau – LUMINA), įmonės kodas 305610003, PVM mokėtojo kodas LT100013604318, įmonės registracijos adresas: Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, LT-02194 Vilnius.

1.5 „Taisyklės” – „Lumina“ bilietų pardavimo internetu taisyklės.

1.6 „Sistema“ – iKSORIS, bilietų pardavimo interneto tinklalapyje sistema.

1.7 „Tinklalapis“ – interneto tinklalapis https://bilietai.luminapark.lt/ naudojamas parduoti bilietus per Sistemą.

1.8 „Pirkėjas“ – bet kuris perkantis asmuo, fizinis (vartotojas), ūkio subjektas ir kita organizacija, naudojantys Sistemą.

1.9 „Renginys“ – „Lumina“ ekspozicija arba ekspozicijų grupė, kurioms galioja bendrosios bilietų rūšys, arba vienetiniai „Lumina“ organizuojami renginiai, į kuriuos bilietus „Lumina“ nusprendžia parduoti internetu.

1.10 „Bilietas“ – įėjimo bilietas, kuris suteikia teisę lankyti tam tikras „Lumina“ ekspozicijas arba
dalyvauti „Lumina“ organizuojamame renginyje.

1.11 „Mokėjimo tinklalapis“ – UAB „Lumina Park LT“, įmonės kodas 305610003, adresas: Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, Vilnius. NTR objekto kodas: 4400-1839-513, administruojamas interneto tinklalapis, kuriame mokėjimo internetu paslaugą teikia įmonė PayU, adresas 60-166 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE, PVM mokėtojo kodas: 7792308495, įmonės kodas: 300523444, JAR kodas: 0000274399. Įstatinis kapitalas 6.474.300. PLN, įsiskolinimų nenustatyta.


 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato „Lumina“ bilietų pardavimo internetu naudojant pardavimo internetu Sistemą tvarką.
2.2. Norint pasinaudoti Sistema būtina susipažinti su Taisyklėmis ir sutikti su jų sąlygomis. Sutikimas su Taisyklėmis kartu yra ir valios pareiškimas bei sukuria Pirkėjo ir „Lumina“ teisines pareigas.
2.3. Pirkėjas privalo naudoti Sistemą Taisyklėse nurodyta tvarka ir laikydamasis galiojančių teisės aktų.
2.4. Techniniai reikalavimai, kurie būtini, kad būtų užtikrintas techninis Sistemos veikimas:
2.4.1. kompiuteris arba kitas mobilusis įrenginys su interneto naršykle ir interneto prieiga,
2.4.2. elektroninio pašto dėžutė,
2.4.3. banko sąskaita su interneto prieiga.


 1. UŽSAKYMO TEIKIMAS

3.1. Užsakymas pateikiamas Sistemos puslapiuose atliekant šiuos veiksmus:
3.1.1. pasirenkamas Renginys, Bilietų rūšis ir kiekis,
3.1.2. teisingai užpildomi Užsakymo formos privalomieji langeliai arba sukuriama Vartotojo paskyra,
3.1.3. patikrinama, ar suvesti užsakymo duomenys ir detalės yra teisingi,
3.1.4. patvirtinama, kad sutinkama su Taisyklių sąlygomis,
3.1.5. pateikiamas užsakymas paspaudus PERKU IR MOKU,
3.1.6. pereinama į Mokėjimo tinklalapį.
3.2. Užsakymą pateikęs Pirkėjas nurodytu e. pašto adresu gauna pranešimą apie sukurtą užsakymą.
3.3. „Lumina“ pasilieka teisę riboti organizuojamiems renginiams siūlomų bilietų kiekį.

 1. UŽSAKYMO APMOKĖJIMAS IR VYKDYMAS

4.1. Pirkėjas privalo apmokėti užsakymą per 30 (trisdešimt) minučių nuo jo sukūrimo. Laiku neapmokėtas užsakymas automatiškai šalinamas. Pašalinus užsakymą, Pirkėjo nurodytu e. pašto adresu
automatiškai siunčiamas pranešimas apie atšauktą užsakymą.
4.2. Pirkėjas apmoka sukurtą užsakymą Mokėjimo tinklalapyje.
4.3. Mokėjimą pagal vieną užsakymą būtina atlikti per vieną kartą.
4.4. „Lumina“ neatsako už kokius nors padarinius, susijusius su netinkamu Pirkėjo nurodyto banko veikimu atliekant mokėjimą.
4.5. Pirkėjo pageidavimu „Lumina“ išrašo sąskaitas-faktūras, jeigu Pirkėjas tai pažymi „Noriu gauti PVM sąskaitą-faktūrą“ teikdamas užsakymą ir nurodęs visus ir teisingus duomenis, būtinus jai išrašyti. Sąskaitos faktūros išrašomos atlikus mokėjimą.
4.6. Pirkėjas, pažymėjęs „Noriu gauti PVM sąskaitą-faktūrą“, sutinka gauti elektroninę sąskaitą faktūrą nurodyti e. pašto adresu. Sutikimas nepanaikina „Lumina“ teisės išrašyti ir siųsti popierines sąskaitas-faktūras.
4.7. „Lumina“ neatsako už padarinius, jeigu Pirkėjas pateikia netikrus
arba neteisingus duomenis, būtinus PVM sąskaitai-faktūrai išrašyti.
4.8. Užsakymas vykdomas gavus mokėjimo patvirtinimą iš „TPay“ sistemos.
4.9. Apie mokėjimo priėmimą ir užsakymo vykdymą pranešama automatiškai Sistemos sukurtu e. laišku – Pirkėjo nurodytu adresu
siunčiamas e. laiškas su įsigytais Bilietais, įrašytais PDF formato faile.
4.10. Ryšio norint parsisiųsti e. laišką išlaidas apmoka Pirkėjas pagal savo operatoriaus nustatytus tarifus.
4.11. „Lumina“ neatsako už padarinius, jeigu Pirkėjas pateikia duomenis apie užsakymą tretiesiems asmenims. Pirkėjui pateikus Bilietą trečiajam asmeniui, kyla rizika, kad šis asmuo galima panaudoti Bilietą. „Lumina“ pripažįsta Bilietą asmens, kuris tokiu atveju pateikia jį pirmasis.
4.12. „Lumina“ neatsako už Pirkėjo ištrintus ar neperskaitytus pranešimus.


 1. BILIETAI

5.1. Bilietų kainos nurodytos „Lumina“ kainoraštyje. „Lumina“ skelbia bilietų kainas savo interneto tinklalapyje https://bilietai.luminapark.lt/
5.2. Bilietų kainos nurodomos eurais su PVM
5.3. Sistema suteikia galimybę įsigyti pasirinktus bilietus iš „Lumina“ kainoraščio.
5.4. Tai, kad nėra galimybės įsigyti bilietą per Sistemą, nereiškia, kad bilietų nėra
„Lumina“ skyrių kasose.
5.5. Bilieto galiojimo data nurodoma biliete.
5.6. Skyrių kasose įsigytų bilietų galiojimo data gali skirtis nuo per Sistemą įsigytų bilietų galiojimo datos.
5.7. Bilietas panaudojamas pateikus jį „Lumina“ darbuotojui įeinant į renginį.
5.8. Asmenys, įsigiję lengvatinius bilietus, privalo apsilankymo dieną su bilietu pateikti
„Lumina“ darbuotojams teisę į lengvatą suteikiančius dokumentus.
5.9. Lengvatiniai bilietai be teisę į lengvatą suteikiančių dokumentų nepriimami ir negrąžinami.
5.10. Lengvatiniai bilietai suteikiami pagal galiojantį „Lumina“ kainoraštį.

 1. ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMO POLITIKA
 2. Asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Lumina Park LT“, įmonės kodas 305610003, adresas Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, Vilnius, NTR objekto kodas: 4400-1839-513.
  2. Asmens duomenų apsaugos inspektoriaus (ADAI) kontaktiniai duomenys: e. paštas info@luminapark.lt laiškas adresu: Eišiškių Sodų 18-oji g. 11, NTR objekto kodas: 4400-1839-513
  3. Jūsų asmens duomenis renkame siekdami suteikti paslaugą,
  kaip numatyta Taisyklėse.
  4. Asmens duomenų gavėjai yra:
  • subjektai, turintys teisę gauti duomenis pagal teisės aktus, asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys,
  • subjektai, kuriems asmens duomenų valdytojas paveda atlikti veiksmus, su kuriais susijusi būtinybė tvarkyti duomenis.
  5. Jūsų asmens duomenys nėra teikiami trečiosioms valstybėms (tarptautinėms organizacijoms).
  6. Asmens duomenis tvarkome 5 metus nuo metų, einančių po metų, kuriais pateiktas užsakymas, pradžios, taip pat laikotarpį, kuris būtinas teisės aktuose numatytai archyvavimo pareigai vykdyti.
  7. Atsiminkite, kad turite teisę:
  • susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, taip pat perkelti duomenis ir pateikti prieštaravimą. Šiais atvejais prašome tiesiogiai susisiekti su Asmens duomenų valdytojų (info@luminapark.lt).
  • pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už asmens duomenų apsaugą, t. y. Asmens duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.
  8. Asmens duomenys nėra tvarkomi automatizuotu būdu ir neprofiliuojami.
  9. Asmens duomenys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) ir 2018 m. gegužės 18 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymu (OL, 2019 m., Nr. 1781).
  10. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą siunčiama Pirkėjui su automatiškai Sistemos siunčiamais pranešimais e. pašto adresu, nurodytu pildant Užsakymo formą arba kuriant Vartotojo paskyrą.
  11. „Lumina“ nėra atsakinga, jeigu užsakymo formoje pateikiami netikri arba neteisingi duomenys.
 3. SKUNDAI

7.1. Visus klausimus, pastabas arba skundus, susijusius su Bilietų įsigijimu ir naudojimu, būtina
siųsti elektroninio pašto adresu info@luminapark.lt.
7.2. Skundą galima pateikti ne vėliau nei per 14 dienų nuo įvykio, dėl kurio teikiamas skundas. Skunde Pirkėjas privalo nurodyti:
7.2.1. užsakymo, dėl kurio teikiamas skundas, numerį,
7.2.2. skundo priežastį ir atvejo, dėl kurio teikiamas skundas, aprašymą,
7.2.3. vardą ir pavardę,
7.2.4. e. pašto adresą,
7.2.5. telefono numerį.
7.3. Skundus kiekvieną kartą „Lumina“ išnagrinėja per 14 dienų nuo jų gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skundo priežastis susijusi su mokėjimo operatoriumi „PayU“. Šiuo atveju skundas perduodamas mokėjimo operatoriui „PayU“ nagrinėti (skundo nagrinėjimo trukmė gali
pailgėti). Apie sprendimą Pirkėjui pranešama atsakomuoju e. pašto pranešimu.
7.4. Jeigu skundas išnagrinėjamas Užsakovo naudai, jam grąžinamos sumokėtos lėšos. Sumokėtos lėšos grąžinamos pervedimu į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.
7.5. „Lumina“ neatsako už netinkamai pateiktą skundą, ypač už Pirkėjo nurodytus neteisingus arba netikrus duomenis.

 1. GRĄŽINIMAS

8.1. Internetu įsigyti bilietai į parodas ir kitus kultūros renginius negrąžinami ir nekeičiami į kitus arba kitam renginiui galiojančius bilietus (1994 m. lapkričio 10 d. Nr. I-657 Lietuvos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas). Pirkdamas bilietą Pirkėjas pareiškia, kad jam pranešta apie tai, kad neturi teisės atsisakyti įsigyto Bilieto ir reikalauti grąžinti įsigytų bilietų vertę.


 1. KITOS NUOSTATOS

9.1. „Lumina“ neatsako už duomenų perdavimo trikdžius
perkant bilietus, Sistemos veikimo pertraukas ir klaidas, atsiradusias dėl bet kokių priežasčių, kurios nepriklauso nuo „Lumina“.
9.2. „Lumina“ neatsako už internete pamestus arba prarastus pranešimus arba duomenis dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo „Lumina“.
9.3. Prieš apsilankant „Lumina“ būtina patikrinti, ar pasirinktą dieną „Lumina“ priima lankytojus ir kokios lankymosi sąlygos nurodytos (darbo laikas ir kita). „Lumina“ skelbia informaciją apie darbo valandas ir laikinai neveikiančius parkus savo interneto tinklalapyje https://bilietai.luminapark.lt/ arba www.luminapark.lt.
9.4. „Lumina“ pasilieka teisę laisvai spręsti, kada pradėti ir baigti prekiauti Bilietais internetu kiekvienam Renginiui.
9.5. „Lumina“ pasilieka teisę sustabdyti pardavimą internetu bet kuriuo momentu dėl atsitiktinių arba techninių priežasčių, taip pat dėl pandemijos. Bilietų prekybai gali būti taikomi kiti apribojimai, numatyti galiojančiuose teisės aktuose.
9.6. „Lumina“ pasilieka teisę keisti Taisykles.
9.7. Taisyklėse neaptartais atvejais taikomos teisės aktų nuostatos, ypač 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) ir 2018 m. gegužės 18 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymo (OL, 2019 m., Nr. 1781).
Kilus abejonių, informaciją ir paaiškinimus teikia darbuotojas: darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu info@luminapark.lt